ID 7019
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ???????,??????????! . p.r.i.megran.it20.19@gmail.com pr.im.e.g.r.a.ni.t.2.0.1.9@gmail.com pr.i.m.e.g.ran.i.t2019@gmail.com pr.im.e.g.ran.i.t20.19@gmail.com pri.meg.r.an.i.t20.1.9@gmail.com
Data e venies se barrieres 23/09/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 23/09/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves