ID 7016
Kategoria (mbushni fushat aktive) 0
Kodi i TARIK
Sektori
Kapitulli
Kryetitulli
WTO/120 Sektori
WTO/120 Seksioni
WTO/120 Nenseksioni
Ankesa per 0
Pala qe aplikon masat
Shteti (nese nuk eshte i listuar)
Specifiko llojin e barrieres 0
Pershkruaj barrieren e vene hollesisht ???????,??????????! . l.id.erpr.omo.2015.s.u.p.e.r@gmail.com li.derp.rom.o.2.015.su.p.er@gmail.com li.de.r.p.romo.2015.supe.r@gmail.com l.i.d.e.rpr.o.m.o2.01.5sup.er@gmail.com li.d.e.r.p.r.om.o.20.15.s.up.e.r@gmail.com
Data e venies se barrieres 18/09/2020
Statusi
Verejtje
Data e raportimit 18/09/2020
I mbeshtetur nga EU IPA - ©2015 Ministria e Tregtise dhe Industrise - Qeveria e Republikes se Kosoves